לויתן עמית - משרד עורכי דין, גישור ובוררות

.
דף הבית >> תחומי התמחות >> דיני עבודה >> השעיה מהעבודה – אימתי?

השעיה מהעבודה בד"כ שמורה למקרים חמורים של מעילה באימון וכדו' האם השעיה מהעבודה יכולה להקים עילה של לשון הרע במקרה של השעיה מהעבודה לאלתר על דבר שאין בו משום לסכן את עסקו של המעסיק או לפגוע בעובדי המעסיק?

מאת: עו"ד עמית לויתן

א' הינו לקוח ותיק. כשנכנס למשרד ראיתי מייד שקרה משהו חמור. פשוט אי אפשר היה שלא להבין זאת משפת הגוף הנסערת שלו. כששאלתי מה קרה, נפתח הסכר – "לא מבין אותם! אני עובד שם שנים! עכשו מודיעים לי שאני מושעה עד להודעה חדשה!" הרגעתי אותו מעט והבהרתי לו מייד שטוב עשה שלא חיכה, אלא הגיע לקבל ייעוץ משפטי לגבי מה עומד בפניו ומה הוא יכול לעשות.

מהי השעיה?
השעיה מעבודה פירושה "הפסקה זמנית של חוזה העבודה" בין המעסיק לבין העובד. הכלל הוא שבתקופת ההשעיה אין חובת תשלום משכורת אלא אם קיים הסדר מיוחד על כך. ההשעיה הינה חיצונית לדין המשמעתי ונועדה להגן על השירות מפני עובד, שחרב האישום המשמעתי תלויה על צווארו. למעסיקים נאמר כי  יש  לזכור שהשעיה היא סנקציה קשה וחמורה, שאין להקל בה ראש בבחינת הנפקויות המוקרנות על המושעה.
בפסיקה נקבע מפורשות כי מעסיק אינו רשאי להשעות עובד מבלי שיש לכך ביסוס משפטי לדוגמא: הסכם קיבוצי, חוזה אישי ואף הוראת חוק ספציפי. כאשר אין מקור חוקי - השעיית העובד אסורה ויש לה השלכות משפטיות.
 
השיקולים טרם קבלת החלטה על השעיה
הפסיקה, בהתייחס לעובדי ציבור, נקבעו בפסיקה השיקולים שיש להביא בחשבון טרם קבלת החלטה בדבר השעיית עובד מעבודתו. והם -
(א)        אופי העבירה, היקפה וחומרתה;
(ב)        תפקיד העובד, מעמדו ומקומו בהיררכיה של מקום העבודה;
(ג)         מידת ההשפעה על הציבור ועל עובדים אחרים, על המוסר והמשמעת בעבודה.
(ד)        מניעת אפשרות לביצוע עבירות נוספות במילוי התפקיד על ידי העובד הנדון;
(ה)        התחשבות בהתנהגות קודמת של העובד;
(ו)         התחשבות בנסיבות אישיות מיוחדות של העובד;
ז)          התייחסות ערכאות השיפוט המשמעתיות לעבירות מסוג העבירה המיוחסת לעובד הנדון ואמצעי המשמעת שהוטלו בגין אותן עבירות.
במכלול השיקולים האמורים יש להביא בחשבון כי לשימוש באמצעי ההשעיה יש תוצאות כלכליות ואישיות קשות כלפי העובד המושעה וכן את האפשרות שבתום תקופת ההשעיה העובד ישוב לעבודתו.
 
בשירות המדינה יש להתייחס לקביעות חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ז-1968 כשהסמכות להשעות היא במקרה של  עובד שהוגשה נגדו קובלנה או במקרה של עובד שלגביו נפתחה חקירה משטרתית בעבירה שיש עמה קלון. כלומר, לא כל עבירת משמעת שאינה על רקע פלילי היא בת-השעיה. ועוד נקודה חשובה – סמכות ההשעיה הוקנתה לנציב שירות המדינה, וההחלטה להשעות צריך שתהא החלטתו הוא, ולא החלטה של כל אדם אחר. ההחלטה צריכה להיות מנומקת, סבירה ומידתית והשימוש בסמכות צריך להיות נקי משיקולים זרים ומשרירות.

 עובד שהושעה עקב העמדה לדין פלילי תמשך השעייתו עד למתן פסק הדין הסופי באותו הליך,  בכפוף לסמכות הנציב להורות על הפסקת ההשעיה במועד מוקדם יותר מכך, כאשר בצד כלל וחריג זה הוטלה על הנציב חובה לשקול, מעת לעת במועדים הנקובים בחוק את האפשרות להפסיק את ההשעיה.

סוגיה נפרדת עניינה בשיקולים שעל הנציב לשקול לגופם של דברים. בהקשר לכך, יובהר כי  כאשר נשקלת מידת הפגיעה בעובד תילקח בחשבון התקופה שבה הוא מושעה בפועל (גם אם מכח השעיה דחופה). כך גם כאשר מנגד, נבחנת מידת הפגיעה באמון ציבור.

אמנם הסדר המינהלי הטוב מחייב להיענות לבקשת העובד המושעה וליידע אותו בדבר הסיבה להשעייתו, אך  החלטת ההשעיה איננה בטלה ו/או פסולה בשל כך בלבד שלא נומקה. לגבי קבלת הסיבות וההסברים להשעיה יצויין כי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות) התשי"ט-1958 מטיל חובה לתת תשובה בכתב כאשר התקבלה פנייה בכתב.

סייגים לכוח ההשעיה
המחוקק ובתי-הדין לעבודה קבעו סייגים לכוח ההשעיה, והם:נהגדרת נורמות כתובות של התנהגות עובדי מדינה, זכות השמיעה, השעיה רק במקרה שהוגשה קובלנה או מתנהלת חקירה משטרתית, העברה במקום השעיה, הפעלת שיקול דעת בעניין השעיה בתום לב, וביקורת שיפוטית על החלטת ההשעיה. עם זאת, דאג המחוקק להגנה על הציבור בכך שעד לסיום ההליך המשמעתי רמת התפקוד של השירות לא תיפגע.
 
ביקורת שיפוטית
בכל הנוגע להיקף הביקורת השיפוטית הרי שהיא תעשה לאור הכללים המקובלים להתערבות בהחלטה מינהלית, לפיהם בוחן בית הדין אם הייתה בהחלטת ההשעיה משום חריגה מסמכות או פגיעה בכללי הצדק הטבעיים, ואם ההחלטה נגועה בשיקולים זרים או באי סבירות קיצונית, האם התקיים שימוע והאם נמסרו לעובד המידע והמסמכים הרלבנטיים. בפסיקה הובהר כי בחינת החלטתו של המשעה נעשית על פי תוכן החלטת ההשעיה, הנסיבות וכן הליכי ההשעיה.
 
זכרו - אצלנו תמצאו אנשי מקצוע מיומנים, ידע מקצועי ומקיף, ניסיון עשיר ויחס אישי 
 
לויתן עמית - משרד עו"ד
Facebook
פקס: 09-7668374
טל: 09-7668377